-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3892 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

شنيدهام كه پيامبرص فرمود : هركسي كه كارهاي دشمنان ما رابكند، از ما نيست (البته حديث را به صورت دقيق نميدانم، شما صورت دقيق آن را بنويسيد) پس آيا اين جوانهايي كه شلوارتنگ مي پوشند وخيلي ازپيراهن ها را ميپوشند وبه مدل هاي غربي موهاي خود را آراسته مي كنند، مشمول اين حديث قرار مي گيرند؟ اگر اينچنين است، خيلي زياد دراين مورد توضيح دهيد ومثالهاي ديگري بياوريد وما را آسوده كنيد.درخصوص پوشش لباس بايد عرض كنيم دستورات اسلامي بردو نكته درلباس پوشيدن تأكيد و توصيه شده است :

1-درلباس پوشيدن مسلمانان، به شعار وآرم دشمنان دين آراسته نبايد شد وازروش ومنش آنان درلباس پوشيدن اجتناب ورزيم، زيرا اين امر ذلت مسلمانان است وبا استغناء وكرامت انسان دربرابر اجانب وبيگانگان سازگارنيست. پيامبر اكرمص با توجه به شرايط فرهنگي ومناسبات اجتماعي شبه جزيره عربستان، طرز لباس خاصي را ترغيب وتشويق مي كردند تا بدين وسيله با پرهيز از تشابه به كفار ومشركان، از عزت و سربلندي ووقار مسلمانان نيز پاسداري وحراست نمايند.

2-طرز لباس پوشيدن با عفاف وپاكدامني منافات نداشته باشد وموجب تهييج وتحريك شهوت نباشد.

ازآنچه بيان شد استنباط مي شود كه بايد از هر گونه پوششي كه مخصوص مشركان وكفار ودشمنان دين اسلام ميباشد اجتناب كرد وهر لباسي كه دربين جوامع اسلامي رواج داشته باشد ولباس مخصوص اجانب شمرده نشود ونيز موجبات تحريك و تحريض قواي جنسي وشهوت را فراهم ننمايد،پوشيدن آن جايز خواهد بود. بنابراين نوع پوشش درزمانهاي مختلف فرق مي كند ونمي توان بك نوع لباس وپوشش خاص را براي همه ادوار تاريخي درنظر گرفت وترويج كرد. بررسي تاريخ نشان مي دهد نوع پوشش اميرالمؤمنين حضرت علي ع با امام صادقع متفاوت بوده است.1 امام صادقع لباسي كه درعصر اميرالمؤمنين

پوشيده مي شد براي عصر خودشان مناسب ندانسته و مي فرمايند : شما نميتوانيد آن لباس را دراين عصر بپوشيد2هرچند اصل فرهنگ پوشش اسلامي را حفظ نمودند. اسلام براي تمام فرهنگ ها و قوميت ها ومنطقه ها وزمان ها يك نوع لباس و پوشش خاص تجويز ننموده است.

امام صادقع مي فرمايند : بهترين لباس هر زمان، لباس اهل همان زمان است 3

استاد شهيد مرتضي مطهري مي گويد : اگر بپرسند كلاه شاپو حرام است يا نه؟ كت وشلوار حرا م است يا نه؟ ميگوييم اينها يك زماني حرام بوده اند ولي فعلاً حرام نيستند، براي اين كه زماني بود كه كلاه شاپو مخصوص اجانب بود،واقعاً كلاه فرنگي بود، درهر جا اگر كسي اين كلاه را برسر مي گذاشت معنايش اين بود كه او مسيحي است، كلاه شاپو به سر گذاشتن اين مفهوم را داشت، تاوقتي كه اين كلاه شعار آنها بود هر مسلماني كه آن را مي پوشيد عمل حرامي انجام داده بود، ولي بعد اين كلاه درتمام دنيا معمول شد، مردم از هر مذهب واز هرملتي آن را پذيرفتند وآن شعار مخصوص را ازدست داد وچون ازشعار خارج شد، امروز ديگر آن لباس معنادار سابق نيست. لذا امروز پوشيدن آن حرا م نيست.

پيغمبر جديدي هم لازم نيست بيايد، حكم اسلام هم دو تا نشده است4 البته بايد توجه داشته باشيم كه اين سخنان شهيد مطهري نسبت به جامعه قبل ازانقلاب اسلامي بوده است وامروزه ممكن است شرايط با آن زمان متفاوت باشد.

مرحوم آيت ا...العظمي گلپايگاني نيز طي يك استفتايي كه از ايشان به عمل آمده، فتوايي دراين باره صادر كردند كه استفتاء وفتوا را ازنظر مي گذرانيم :

س : آيا با كراوات مي شود نماز خواند يا نه؟

ج : گرچه كراوات، شعار مسيحيان است وبرمسلمين لازم است ازآن دوري نمايند ولي باشيوع آن دربين مسلمانان ازمدتهاي مديد نماز خواندن با آن فعلاً اشكالي ندارد.5

نكته اي كه نبايد ازآن غفلت نمود، آن است كه اين سؤال وجواب ازآيت ا...گلپايگاني درزمان طاغوت وقبل ازانقلاب اسلامي انجام شده ومنظور ازذكر آن اين است كه لباس تا وقتي كه شعار وآرم يك گروه خاصي از بيگانگان ودشمنان فرهنگي اسلام باشد، پوشيدن آن براي مسلمانان حرام است. اين حرمت ، يك حرمت ذاتي نيست ونبايد با آن طرز لباس هميشه جنگيد ودرمقابل آن گارد گرفت، بلكه تا وقتي كه پوشيدن آن لباس نشان دهنده هم كيشي وطرفداري از صاحبان آن طرز لباس است ودرعرف چنين تلقي اي وجود دارد، شرعاً وظيفه است ازآن لباس اجتناب شود، اما وقتي كه آن طرز لباس، هويت خاص خود وتعلق خود را به دشمنان فرهنگي ازدست مي دهد، ونيز تحريك وتحريص كننده شهوت نيست، حرمت ازآن برداشته مي شود وپوشيدن آن ونمازگزاردن باآن بلامانع خواهد بود.

دراستفتايي كه ازرهبر عزيزمان، حضرت آيت ا...العظمي خامنه اي صورت گرفته، جوابي نظيرآنچه دربالا آورديم، داده شده است. ازحضرت ايشان سؤال شده است :

حكم كراوات وكلاه شاپو چيست؟ درصورت عدم جواز آيا اين حكم اختصاص به مردم ايران دارد يا شامل مسلمانان سايربلاد اسلامي نيز مي شود؟ درجواب فرموده اند : كراوات وهر چيزي كه ازلباس وزي غير مسلمانان است وموجب تبليغ فرهنگ استعماري غرب مي شود، براي مسلمان جايز نبوده ودراين حكم تفاوتي بين مسلمانان ايران وغير ايران وجود ندارد6

حضرت آيت ا...العظمي فاضل لنكراني نيز درپاسخ به استفتايي كه ازايشان شده است نظر برپرهيز از چنين پوششي دارند، هرچند نماز خواندن با كراوات را خالي از اشكال دانسته اند. متن استفتاء وپاسخ آن جهت آگاهي جنابعالي چنين است :

س : نمازخواندن با كراوات چه حكمي دارد؟

ج : كراوات مربوط به مسيحي ها وشعار آنهاست لذا بهتراست مسلمانان ازآن اجتناب كنند. گرچه با شيوع آن دربين مسلمانان ازآن جنبه خارج شده است ولذا نماز خواندن با آن فعلاً اشكالي ندارد7

درپايان مجددتأكيد مي كنيم كه مستفاد از احاديث واخبار درباب پوشش رعايت سه اصل حريت، عفت وعزت است، حريت وآزادگي درمقابل سايرفرهنگ ها، حفظ استقلال وتكيه بر فرهنگ غني واصيل ديني، عفت و پاكدامني وپرهيز از انگيزه هاي شهواتي، دوري از مفسده هاي اخلاقي، عزت وكرامت، برخورداري از وجاهت وشكوه وداشتن عظمت روحي وسربلندي.

(1) جهت اطلاع بيشتر ر.ك:وسايل الشيعه،ج3.،ص366، باب 22 ازابواب احكام ملابس

(2) وافي ، ازمنشورات مكتبه امام اميرالمؤمنينع،ص732

(3) وسايل،ج3،ص342،حديث2

(4) اسلام ومقتضيات زمان، ج1،ص135

(5) مجمع المسائل،ج1،ص158،س123

(6) اجوبه الاستفتائات : ج2،ص103،س300

هرچند اصل فرهنگ پوشش اسلامي را حفظ نمودند.جامع المسائل استفتائات، س253

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.